Let’s go together!
Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Voowaarden

1. ALgemeen

Deze algemene voorwaarden bestaan uit drie delen. Het eerste deel (2) is van toepassing op de aanschaf van fysieke producten via de Eevvoo website (zoals hieronder gedefinieerd). Deel twee is van toepassing op de diensten, zoals trainingsschema’s en trainingen, via de website van Eevvoo. Het derde deel (B) is van toepassing op het Eevvoo Sport Club lidmaatschapsprogramma, waaronder alle door Eevvo georganiseerde evenementen vallen. Het Eevvoo-lidmaatschapsprogramma is op dit moment alleen beschikbaar in alle landen, exclusief de Verenigde Staten en Canada en daardoor alleen relevant voor gebruikers in deze landen. Gebruikers uit de Verenigde Staten en Canada worden uitgesloten om van de Eevoo diensten en Eevvoo Sport Club lidmaatschapsprogramma gebruik te maken. Eevvoo is onderdeel van de Cycling Espresso Nederland BV.

1.1 Inleiding

 1. Wij zijn Eevvoo, (“we/wij of ons/onze“), een handelsnaam vallend onder Cycling Espresso Nederland BV, gevestigd Kleiwerd 102, 9746CV Groningen in Nederland. Wij beheren een interactief online platform eevvoo.com (“Platform”) waarop wij ‘producten, digitale inhoud en diensten’ (“Artikelen” en samen met het platform, de “Eevvoo-Services”) aanbieden MOET HIER NOG TUSSEN WAT ER OP DAT PLATFORM VERKOCHT/AANGEBODEN WORDT ZOALS ROUTES, TRAININGEN, SCHEMA’S, PRODUCTEN, DIENSTEN met als doel contacten te leggen en nieuwe kansen te creëren voor consumenten (“Je, Jij, Jouw“) die sport- en gezondheidsbewust zijn of willen worden.
 2. Om het volledige spectrum van Eevvoo-Services te kunnen gebruiken, is een eenmalige registratie vereist (zie sectie 4 hieronder). Bepaalde inhoud (bv. informatie over sporten, gezondheid of voeding), inclusief algemene beschrijvingen van Eevvoo kan echter zonder registratie bekeken worden.
 3. Ons doel is om sporten plezierig te maken en om een positieve bijdrage te leveren aan de gezondheid van mensen.
 4. Jouw gezondheid is erg belangrijk voor ons. Raadpleeg ALTIJD jouw arts als je vragen hebt over sportactiviteiten. Eevvoo vervangt jouw dokter niet en is niet verantwoordelijk voor jouw gedrag. De inhoud van de Eevvoo-producten, of deze door de partners en gebruikers van Runtastic worden geleverd of niet, is niet bedoeld om de informatie van dokters en apotheken aan te vullen, laat staan te vervangen. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, bevestigt je dat jij alleen verantwoordelijk bent voor jouw gezondheid.

1.3 Toepassing van de algemene voorwaarden 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. De Eevvoo-services worden aangeboden op basis van deze algemene voorwaarden. Jij stemt in met de geldigheid van deze algemene voorwaarden en eventuele overeenkomsten die hierin zijn opgenomen door middel van verwijzing door (i) het gebruik van de Eevvoo-services, in het geval ze beschikbaar zijn zonder registratie, of (ii) registratie, indien een account vereist is. Deze algemene voorwaarden zijn geldig tot ze worden geannuleerd in de huidige geldige versie vanaf 1 april 2024.
 3. De registratie noch het gebruik van het complete spectrum van de Eevvoo-services is mogelijk zonder acceptatie van deze algemene voorwaarden.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle toegangspunten, inclusief (sub-)domeinen en mobiele applicaties voor Eevvoo-services. Met name het online Eevvoo-aanbod is toegankelijk via eevvoo.com.
 5. Deze Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 6. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 7. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 8. Door het gebruik van de Eevvoo-services aanvaardt je onderworpen te zijn aan onze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacy Beleid. Wij raden je aan deze aandachtig te lezen voor je gebruik maakt van de Eevvoo-Services.

1.4 Risico

 1. Jij weet dat het beoefenen van sport risico’s met zich meebrengt. Gebruik maken de Eevvoo-Services is geheel voor eigen risico van jou.
 2. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het jou, nog voor schade door verlies of diefstal van eigendommen van jou.
 3. Jij vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden m.b.t. deze schades.
 4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van ons indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zullen wij jou vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.
 5. Wij hopen dat u in goede gezondheid met onze trainingsschema’s, trainingen en testen kunt sporten. Indien u om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap, kun je deze tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld door een doktersverklaring.
 
1.5 Registratie
 

2. Algemene Verkoopvoowaarden

1.2 Definities

In deze verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument (jij): de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Dag: kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

2.1 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 

2.3 De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

2.4 Herroepingsrecht (bij kopen op afstand)

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

2.5 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd (bij kopen op afstand)

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

2.6 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan (bij kopen op afstand)

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

2.7 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping (bij kopen op afstand)

 • Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 • De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 • De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 • Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

2.8 Uitsluiting herroepingsrecht (bij kopen op afstand)

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

2.9 Ruilen en retourneren bij de overeenkomst (bij kopen niet op afstand)

Bij de aankoop van producten in een van onze winkels heeft de consument de mogelijkheid gedurende 30 dagen producten te ruilen of te retourneren, deze termijn gaat in op de factuurdatum. Indien hij van de mogelijkheid gebruik wil maken producten te ruilen of retourneren, zal hij het product , voorzien van de originele (digitale) factuur of het aankoopbewijs tezamen met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking, aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien het een bundelaankoop betreft, dient deze in zijn geheel geretourneerd te worden. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het retourneren, terugbetalen.

 

2.10 Uitsluitingen ruilen en retourneren (bij kopen niet op afstand)

Uitgesloten van de mogelijkheid tot ruilen of retourneren zijn producten:

 1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die door de ondernemer rijklaar afgemonteerd en/of afgesteld geleverd zijn aan de consument;
 3. die door de ondernemer op naam van de consument zijn gesteld in het register van het RDW;
 4. die op uitdrukkelijk verzoek van de consument voor de consument zijn besteld en waarvoor vooraf door de ondernemer volledige betaling is gevraagd aan de consument;
 5. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 6. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Hieronder vallen onder andere producten die in verband met gezondheidsbescherming of hygiëne niet retour genomen kunnen worden;
 7. die snel kunnen bederven of verouderen;
 8. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

2.11 De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

2.12 Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

2.13 Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.15 Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

2.16 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

2.20 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

3. Algemene Voorwaarden Eevvoo Lidmaatschap

1. INLEIDING

2. GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

3. ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST


3.1. Op dit moment biedt Runtastic zijn gebruikers de volgende mogelijkheden en informatie in verschillende talen:

Platform.

 • Persoonlijke profielpagina, inclusief persoonsgegevens;

 • Nieuws betreffende Runtastic in korte vorm;

 • Mobiele gezondheids- en fitnessapps

 • Inhoud, bv. teksten, foto’s en video’s, met betrekking tot sport, gezondheid en voeding, die worden gepresenteerd door Runtastic en professionele derden (sportcoaches, trainers …);

 • Statusberichten;

 • Een blog met bedrijfsinformatie, producten en nieuws over gezondheid en fitness in lange vorm; en

 • Andere inhoud, zoals

  • Over ons: korte beschrijving van Runtastic;

  • Aanbiedingen bedrijven: aanbiedingen van Runtastic gericht op bedrijven;

  • Adverteren door Runtastic en/of derden;

  • Ondersteuning voor gebruikers;

   • Privacybeleid en deze algemene voorwaarden;

  • Pers & media;

   • Vacatures; en

   • Juridische informatie.

3.2. Apps.

3.2.1. Applicaties voor Apple iPhones, Android-telefoons en andere smartphones en andere apparaten op wereldwijde schaal, die zowel op de smartphone als het platform kunnen worden gebruikt.

3.2.2. Onder voorbehoud van toestemming van de gebruiker worden relevante gegevens overgedragen van de smartphone naar het platform en gedeeld met andere sociale netwerken (bv. Facebook), respectievelijk. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie.

3.2.3. De gebruiker bevestigt hierbij dat als gevolg van de overdracht van gegevens van de smartphone naar het platform, bepaalde kosten van de mobiele provider door de gebruiker zullen worden gemaakt.

3.2.4. De Apps zijn alleen beschikbaar voor gebruikers van smartphones en andere apparaten. Zonder een Premium lidmaatschap, zoals hieronder gedefinieerd, zijn alleen de Basisfuncties, zoals hieronder gedefinieerd, beschikbaar.

3.2.5. Aanvullende algemene voorwaarden van de mobiele telefoonproviders zijn van toepassing.

4. REGISTRATIE


4.1. Basis lidmaatschap. De Runtastic-producten vereisen een eenmalige registratie. De minimumleeftijd voor de registratie wordt per land bepaald. Een volledige lijst met leeftijdsbeperkingen is hier te zien. Met het “ Basis lidmaatschap ” zijn alleen de basisopties en -functies in de apps beschikbaar voor gebruikers (“ Basis functies ”). Runtastic biedt drie manieren om te registreren:

 1. Via het registratieformulier op het platform;
 2. Via een van de apps: voor registratie dient de gebruiker de op het registratieformulier gevraagde gegevens, bijv. voornaam, achternaam, geboortedatum, volledig en correct in te vullen, tenzij dergelijke gegevens als niet verplicht zijn gemarkeerd. Registratie is alleen mogelijk door de burgernaam van de gebruiker in te voeren, d.w.z. het gebruik van fantasienamen of pseudoniemen is niet mogelijk; of
 3. Via de overname door Runtastic van registratiegegevens verstrekt door de gebruiker in de sociale netwerken Facebook of Google: registratie via Facebook Connect of via Google Sign-In vereist dat de gebruiker bevestigt dat de geselecteerde details, die de gebruiker eerder op Facebook of Google heeft verstrekt, worden overgenomen door het Runtastic-netwerk. De gebruiker kan vervolgens dergelijke gegevens toevoegen of verwijderen in zijn profiel op het platform; of
 4. Indien beschikbaar in uw land: via de registratieformulieren verstrekt door adidas op zijn websites en/of apps.

4.2. Premium-lidmaatschap.

 1. Een premium Runtastic-dienst voor ‘Premium-leden’ (“ Premium-lidmaatschap ”), met alle opties en functies in de Adidas Running-app, is tevens beschikbaar tegen betaling van een bepaalde prijs. Met dit Premium-lidmaatschap worden extra opties en functies (” Premium-functies“) die niet beschikbaar zijn voor basis leden, ontgrendeld. Runtastic biedt mogelijk apps met of zonder Premium-functies die beschikbaar zijn voor die specifieke app.

 2. Specifieke algemene voorwaarden van Premium-leden, zoals uiteengezet in sectie 6 , zijn van toepassing op het Premium-lidmaatschap. Tenzij anders vermeld in de algemene voorwaarden of sectie 6 , zijn alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden ook van toepassing op de Premium-leden.

 3. Door te registreren als Premium-lid, bevestigt u dat u voldoet aan de leeftijdsvereisten zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving (meer informatie vindt u hier) en dat u wettelijk gerechtigd bent om contracten aan te gaan. Als de bovengenoemde verklaring niet waar is, is Runtastic niet gebonden aan deze Premium-voorwaarden.

4.3. Minderjarigen. Alleen personen die wettelijk in staat zijn om namens hen overeenkomsten aan te gaan, mogen zich registreren bij Runtastic.

4.4. Consequenties van registratie.

 • Door zich te registreren, bevestigt de gebruiker zijn/haar kennis en de onbeperkte erkenning van de inhoud van deze algemene voorwaarden, evenals dat alle registratiegegevens waar, nauwkeurig, actueel en volledig zijn, en dat hij/zij alle registratiegegevens actueel zal houden.

 • Elke gebruiker zal zich slechts één keer registreren bij Runtastic en bevestigt dat hij/zij nog niet eerder een account heeft geregistreerd bij Runtastic en geen eerder geactiveerde gebruikersaccount heeft verwijderd.

 • Na een succesvolle registratie kan de gebruiker (dan de “ geregistreerde gebruiker ) inloggen op het platform door (i) zijn/haar e-mailadres en het gekozen wachtwoord in te voeren, of (ii) via de login van Facebook Connect of Google Sign-In.

4.5. Rechten van Runtastic.

 1. Runtastic behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder opgaaf van redenen te weigeren. In dit geval worden alle verzonden gegevens onmiddellijk verwijderd.

 2. Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of als Runtastic redelijke gronden heeft om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, heeft Runtastic het recht om uw account onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te beëindigen en om alle huidige of toekomstige gebruik van de Premium-diensten (of een deel daarvan) te weigeren, zonder dat de geregistreerde gebruiker recht heeft op terugbetaling van een eerder betaald bedrag.

 3. In ieder geval behoudt Runtastic zich het recht voor om te allen tijde contact met u op te nemen om uw registratiegegevens te verifiëren. Runtastic is niet verantwoordelijk voor de werkelijke identiteit van de gebruiker, aangezien persoonlijke identificatie via internet slechts in beperkte mate mogelijk is. Elke gebruiker zal zelf de identiteit van andere gebruikers bevestigen voordat hij/zij enige vorm van interactie aangaat met dergelijke gebruikers, bijvoorbeeld door iemand toe te voegen als vriend of door berichten te schrijven.

5. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ALLE GEBRUIKERS


5.1. Bescherming tegen fraude.

 • U moet uw account beschermen tegen ongeautoriseerd en frauduleus gebruik. Stuur ons direct een e-mail naar fraudprotection@runtastic.com of voor Premium-leden naar premium@runtastic.com in het geval van enig ongeautoriseerd of frauduleus gebruik van uw account, of als u vermoedt dat uw account gevaar loopt.

 • Runtastic betaalt geen bedragen terug die u heeft betaald aan Runtastic voordat u een ongeoorloofd of frauduleus gebruik van uw account meldt.

 • Runtastic heeft het recht om het account van een geregistreerde gebruiker te sluiten of te annuleren in geval van ongeautoriseerd of frauduleus gebruik van het account.

5.2. Promoties en gratis aanbiedingen. Runtastic kan promoties en gratis aanbiedingen aabieden, waarvoor mogelijk aanvullende voorwaarden of beperkingen gelden. Deze promoties en aanbiedingen mogen niet doorgestuurd worden tussen gebruikers.

5.3. Wijzigingen aan de Runtastic-producten. Runtastic behoudt zich het recht voor om opties of functies, waaronder Premium functies, in de Runtastic-producten te wijzigen. In de meeste gevallen voert Runtastic wijzigingen door aan de Runtastic-producten om deze uit te breiden of te verbeteren. We kunnen tevens wijzigingen doorvoeren wanneer dit nodig is om aan wijzigingen in wetgeving of technische en/of veiligheidseisen te voldoen, om wijzigingen in onze bedrijfs- en productstrategie te weerspiegelen en om te reageren op de markt- en concurrentiesituatie. Aangezien de wijzigingen geen wezenlijk nadelige impact op uw gebruik van de Runtastic-producten hebben, zal Runtastic de reeds betaalde bedragen niet terugbetalen, tenzij anders is bepaald in sectie 7.

6. SPECIALE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR PREMIUM-LEDEN


6.1. Abonnement vereist. Om als Premium-lid de Runtastic Premium-dienst te kunnen gebruiken, moet u (i) een geregistreerd lid zijn en (ii) de vastgestelde prijs betalen, inclusief eventuele toepasselijke btw, en alle andere toeslagen of bedragen die zijn gekoppeld aan de Premium-diensten, per creditcard, via AppStores of elke andere vorm van betaling die wordt geaccepteerd door Runtastic (het ” abonnement ”).

6.2. Soorten en prijzen van abonnementen. Runtastic biedt verschillende abonnementen, zodat u het abonnement kunt kiezen dat het beste bij u past. De verschillende abonnementssoorten en toepasselijke prijzen zijn hier te bekijken of in de App Stores. Alle prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd door Runtastic. Prijswijzigingen worden aangekondigd op het platform of in de App Stores. Op 23 oktober 2023 is de adidas Training-app van de Runtastic Premium-dienst voor Premium-leden verwijderd. Voor abonnementen die op of na 23 oktober 2023 oktober zijn aangekocht geldt, dat Runtastic generlei verklaring doet of garantie geeft met betrekking tot de functionaliteit of toegankelijkheid van de adidas Training-app.

6.3. Betaling. De betaling voor elk abonnement wordt vooraf uitgevoerd. Met andere woorden, u kunt het abonnement selecteren dat het beste voldoet aan uw behoeften voor toegang tot de Premium-diensten. Nadat u zich heeft aangemeld en het abonnement hebt betaald, wordt de geselecteerde geldigheidsperiode aan uw account gekoppeld.

 • Betalingen voor de gehele duur van uw Premium-lidmaatschap moeten bij facturering onmiddellijk worden uitgevoerd. De betaling kan via verschillende online betalingssystemen worden verwerkt. Als Runtastic niet in staat is om kosten te innen op een door de gebruiker aangewezen rekening wegens gebrek aan geld, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten, inclusief bankkosten in verband met debitering of soortgelijke kosten, voor rekening van de gebruiker. Runtastic kan facturen en betalingsherinneringen per e-mail aan de gebruiker versturen.

6.4. Automatische vernieuwing. Wanneer uw abonnementsperiode afloopt, wordt uw creditcard automatisch belast met de standaard abonnementsprijs die geldig was op het moment van afsluiten van het abonnement. Dat wil zeggen dat speciale aanbiedingsprijzen in dit geval niet van toepassing zijn en uw abonnement wordt verlengd voor dezelfde periode, tenzij u uw abonnement tenminste voorafgaand aan het verstrijken van uw huidige abonnement opzegt. De standaard abonnementsprijs kan bekeken worden op het platform en in de App Stores.

6.5. Opzeggen. Als Premium-lid kunt u uw abonnement voor Runtastic Premium-diensten op elk moment opzeggen via het platform of in de App Store. Tenzij anders bepaald in sectie 7 zal Runtastic eerder betaalde bedragen niet terugbetalen.

6.6. Vervaltijd. Behoudens sectie 6.4 eindigt een abonnement bij gebrek aan annulering door een gebruiker van het abonnement alleen na het verstrijken van de overeengekomen periode en ongeacht het feitelijk gebruik door de gebruiker van de Runtastic Premium-dienst voor Premium-leden gedurende dergelijke periode. Elke gebruiker kan de lengte van de huidige abonnementsperiode controleren door zijn of haar accountgegevens te bekijken. Neem contact met ons op voor eventuele vragen of om overtredingen van de Premium-voorwaarden in deze sectie 6 te melden op: premium@runtastic.com. Tenzij anders vermeld in deze sectie 6, zijn alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden ook van toepassing op de Premium-leden.

7. BEËINDIGING


7.1. Beëindiging van de Runtastic-producten. Runtastic behoudt zich het recht voor om één of meerdere Runtastic-producten stop te zetten. We kunnen het aanbieden van Runtastic-producten stopzetten wanneer dit nodig is om aan wijzigingen in wetgeving of technische en/of veiligheidseisen te voldoen, om wijzigingen in onze bedrijfs- en productstrategie te weerspiegelen en om te reageren op de markt- en concurrentiesituatie. Alle gebruikers moeten voldoende lang van tevoren in kennis worden gesteld van de stopzetting van een Runtastic-product. Premium gebruikers krijgen na de kennisgeving de mogelijkheid om de App te gebruiken voor de duur van hun huidige abonnementsperiode. Houd er mee rekening dat gedurende deze periode de volgende twee beperkingen gelden:

 • Het is wellicht niet mogelijk om de app te downloaden op een ander apparaat.

 • Runtastic zal het Runtastic-product tijdens deze periode niet bijwerken voor enig ander doel dan beveiliging en conformiteit met de overeenkomst. Dit betekent dat wanneer het besturingssysteem van uw apparaat wordt bijgewerkt of als andere relevante technische services van derden tijdens deze periode worden gewijzigd, het mogelijk is dat het Runtastic-product niet langer gebruikt kan worden. Runtastic aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Als u uw Premium-lidmaatschap hebt aangeschaft via een app die wordt beëindigd, wordt uw abonnement niet automatisch verlengd en verloopt het aan het einde van uw huidige abonnementsperiode. Als u uw Premium-lidmaatschap hebt aangeschaft via een andere app, die niet wordt beëindigd, vindt automatische verlenging zoals beschreven in sectie 6.4 nog steeds plaats. Behoudens de twee hierboven beschreven beperkingen, hebt u alleen recht op een pro rata restitutie van de betaling voor het huidige abonnement op uw Premium-lidmaatschap als Runtastic u de mogelijkheid biedt om de app te gebruiken totdat uw huidige abonnementsperiode is afgelopen. Als dit het geval is, kunt u contact opnemen met Runtastic (zie sectie 6.6) om een terugbetaling te claimen.

7.2. Notice. Runtastic kan aankondigingen per e-mail of via communicatie binnen de Runtastic-producten doen, zoals vermeld in sectie 7.1.

8. OPZEGGING


8.1. Algemeen. Elke gebruiker heeft het recht om het gebruik van Runtastic-producten op elk moment op te zeggen via zijn/haar accountinstellingen. Een dergelijke beëindiging wordt bevestigd door de gebruiker.

8.2. Opzeggingsrecht van Runtastic. Daarnaast behoudt Runtastic zich het recht voor om het lidmaatschap van een gebruiker om belangrijke redenen te beëindigen, zoals vanwege grove schendingen van de verplichtingen van de gebruiker zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden en aanvullende overeenkomsten.

8.3. Gevolgen van beëindiging. Als u via de Runtastic-producten inhoud hebt gegenereerd, overgedragen, opgeslagen, gepubliceerd of anderszins beschikbaar gemaakt, zullen de rechten die zijn verleend aan Runtastic in overeenstemming met sectie 13.4 met betrekking tot deze inhoud en die niet in aanmerking komen als persoonsgegevens, bij beëindiging van het gebruik van de Runtastic-producten vervallen. Dit is niet van toepassing als dergelijke inhoud:

 • buiten de context van de Runtastic-producten geen nut heeft,

 • uitsluitend betrekking heeft op uw gebruik van de Runtastic-producten,

 • door ons gebundeld is met andere gegevens en niet opgesplitst kan worden of alleen met onevenredig veel moeite opgesplitst kan worden, of

 • door u samen met andere gebruikers gegenereerd is, op voorwaarde dat andere gebruikers de gegevens nog kunnen gebruiken.

Voor persoonsgegevens zijn de bepalingen van het Privacybeleid sectie 5.2 van toepassing.

8.4. Gegevens opvragen. Als u via de Runtastic-producten inhoud hebt gegenereerd, overgedragen, opgeslagen, gepubliceerd of anderszins beschikbaar gemaakt, zullen wij u op uw verzoek de inhoud, die niet als persoonsgegevens wordt aangemerkt, gratis ter beschikking stellen binnen een redelijke termijn en in een gangbare en machineleesbare vorm nadat de beëindiging van kracht is geworden. Dit is niet van toepassing als dergelijke inhoud:

 • buiten de context van de Runtastic-producten geen nut heeft,

 • uitsluitend betrekking heeft op uw gebruik van de Runtastic-producten, of

 • door ons gebundeld is met andere gegevens en niet opgesplitst kan worden of alleen met onevenredig veel moeite opgesplitst kan worden.

Voor persoonsgegevens zijn de bepalingen van het Privacybeleid sectie 6.3 van toepassing.

8.5. Overige informatie. Raadpleeg van ons Privacybeleid voor meer informatie over het verwijderen van uw account.

9. SPECIAAL ANNULERINGSRECHT VOOR CONSUMENTEN


9.1. Toepassing van consumentenwetten. ls u geregistreerd lid bent en de Runtastic-producten gebruikt voor een doel dat geen verband houdt met uw commerciële of professionele freelance-activiteiten, zijn de volgende bepalingen op u als consument van toepassing in de zin van paragraaf 1 van de Oostenrijkse wet op de consumentenbescherming (Konsumentenschutzgesetz; KSchG):

Herroepingsrecht – U kunt uw overeenkomst met Runtastic schriftelijk, bijvoorbeeld per brief of e-mail, binnen 14 dagen na de datum waarop de overeenkomst is aangegaan zonder opgaaf van redenen annuleren. U kunt de overeenkomst annuleren door uw kennisgeving te sturen naar:

runtastic GmbH, Pluskaufstraße 7, 4061 Pasching, Oostenrijk

E-mail: cancellation@runtastic.com.

9.2. Annulering. In geval van annulering moeten alle voordelen die de ene partij van de andere ontvangt, worden teruggegeven en moeten alle economische voordelen worden terugbetaald. Als u de geleverde diensten niet volledig of gedeeltelijk aan Runtastic kunt retourneren, bent u verplicht om de verloren waarde aan Runtastic terug te betalen – in relatie tot het tijdstip van gebruik van de geleverde diensten. Dit kan betekenen dat u verplicht bent om uw betalingsverplichtingen proportioneel na te komen totdat de annulering van kracht is geworden. Aan verplichtingen om kosten te vergoeden moet binnen 30 dagen worden voldaan. Voor u begint deze periode wanneer u uw contractbeëindiging verzendt, voor ons wanneer we deze ontvangen. De uitoefening van uw annuleringsrecht op grond van deze annuleringsformulier:

Ik/wij (*) informe(e)r(en) u hierbij dat ik/wij (*) mijn/onze (*) verkoopovereenkomst voor de volgende goederen (*)/voor het verlenen van de volgende dienst (*), wil(len) herroepenBesteld op (*)/ontvangen op (*),Naam van de consument(en),Adres van de consument(en),E-mailadres van de consument(en) waarmee wordt ingelogd op de Runtastic-producten,Handtekening van de consument(en) (alleen bij papieren formulier),Datum(*) Doorstrepen wat niet van toepassing is

10. CONFORMITEIT


10.1. Conformiteit. Wij zijn wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat de Runtastic-producten aan de overeenkomst voldoen.

10.2. Updates. In het kader van deze wettelijke verplichting zullen we, van tijd tot tijd, beveiligings- en technische updates voor de Runtastic-producten aanbieden en u vragen deze te installeren. Het is uw verantwoordelijkheid om deze updates zo snel mogelijk te installeren en het besturingssysteem van uw eindapparaat bij te werken in geval dit voor deze updates vereist is. We zijn niet aansprakelijk voor gebrek aan conformiteit van de Runtastic-producten door een gebrek aan relevante updates wanneer u de door ons gegeven updates niet installeert.

10.3. Rechtsmiddelen. Als onze Runtastic-producten niet in overeenstemming zijn met de verkoopovereenkomst en/of de statutaire conformiteitsvereisten, hebt u recht op herstel van het gebrek. Uw recht op het claimen van gebrek aan conformiteit vervalt twee (2) jaar na beëindiging van het lidmaatschap.

10.4. Samenwerking. U bent verplicht redelijkerwijs met ons samen te werken om te beoordelen of de oorzaak van een gebrek aan overeenstemming in uw digitale omgeving ligt. Als u deze medewerking niet verleent, zal de bewijslast voor overeenstemming van de Runtastic-producten bij u liggen.

11. VERPLICHTINGEN EN GEDRAG VAN DE GEBRUIKER


11.1. Gebruikersverplichtingen. Elke gebruiker van de Runtastic-producten moet:

 • waarheidsgetrouw zijn/haar registratiegegevens verstrekken en actueel houden en deze gegevens niet aan derden doorgeven;

 • dergelijke inhoud, bijvoorbeeld foto’s, afbeeldingen, tekst, afbeeldingen of video’s, alleen bewaren, publiceren, verzenden en distribueren als de gebruiker geautoriseerd is om dergelijke inhoud door te geven, dat wil zeggen (i) als de gebruiker het exclusieve recht heeft om dergelijke inhoud te gebruiken of, (ii) in het geval dat de gebruiker niet de eigenaar is van dergelijke rechten met betrekking tot door hem geleverde inhoud, als de gebruiker Runtastic garandeert dat alle vereiste rechten, licenties, vergunningen etc. geldig zijn verkregen. Dit is ook van toepassing op inhoud waarop intellectuele eigendomsrechten van toepassing zijn, zoals handelsnamen en handelsmerken. De gebruiker is als enige verantwoordelijk om;

 • inhoud die racistisch, beledigend, discriminerend, aanklachtend of seksueel is, of geweld verheerlijkt of anderszins illegaal is, niet op te opslaan, te publiceren, te verzenden of te verspreiden;

 • geen kettingbrieven of berichten naar meer dan één ontvanger tegelijkertijd te verzenden, oftewel de gebruiker mag geen massale e-mails of spam verzenden;

 • geen storende interferenties uit te voeren op het Runtastic-netwerk, inclusief de Runtastic-producten, door gebruik van technische of elektronische hulpmiddelen, zoals hackpogingen, brute force-aanvallen, het aanbrengen van virussen/wormen/trojaanse paarden en andere verstorende pogingen met betrekking tot Runtastics software of hardware;

 • zonder toestemming van de respectieve eigenaar geen toegankelijke gegevens te kopiëren, te verspreiden, te verzenden of te verzamelen met behulp van technische hulpmiddelen, bijvoorbeeld door crawlers of bots;

 • Runtastic op de hoogte te brengen via fraudprotection@runtastic.com van geconstateerde inbreuken op de bovengenoemde verplichtingen;

 • zorgvuldig zorgen voor de persoonsgegevens en dergelijke personen alleen toegang geven tot hun eigen gegevens die dicht bij de gebruiker staan; en

 • regelmatig belangrijke persoonsgegevens extern op te slaan, bijvoorbeeld op een extern opslagmedium, harde schijf of in de cloud. Runtastic is niet verantwoordelijk voor verloren of beschadigde gegevens.

12. SCHENDING VAN GEBRUIKERSVERPLICHTINGEN


12.1. Sancties. Om te zorgen voor de juiste en betrouwbare levering van Runtastic-producten, legt Runtastic de volgende sancties op voor schendingen van een gebruiker:

 • waarschuwing;

 • verwijdering van inhoud;

 • tijdelijke deactivatie van de gebruikersaccount; en

 • annulering (onherroepelijke deactivering).

Het soort sanctie hangt af van het doel, de impact en het type inbreuk wat betreft de belangen van Runtastic en de gebruiker.

12.2. Opzeggen. Indien een gebruikersaccount wordt geannuleerd in overeenstemming met deze sectie, mag de betreffende gebruiker zich niet opnieuw registreren.

13. INHOUD


13.1. Algemeen. Runtastic staat zijn geregistreerde gebruikers toe de verstrekte portfolio van Runtastic-producten te gebruiken in overeenstemming met de wettelijke wetgeving en deze algemene voorwaarden, om inhoud te uploaden, op te slaan, te publiceren, te distribueren, te verzenden en te delen met andere gebruikers.

13.2. Volgen. De gebruiker stemt ermee in dat, als gevolg van de automatische evaluatie van de manier waarop een dergelijke gebruiker het platform gebruikt, hij of zij kan worden blootgesteld aan bepaalde aanbiedingen en/of marketingberichten die zijn afgestemd op die gebruiker. Raadpleeg ons privacybeleid met betrekking tot volgen voor marketingdoeleinden.

13.3. Openbaring. Runtastic heeft het recht om inhoud op te slaan of dergelijke inhoud aan derden bekend te maken, voor zover dit wettelijk is vereist of wettelijk is toegestaan en redelijkerwijs noodzakelijk is om

 • te voldoen aan de wettelijke richtlijnen of gerechtelijke of administratieve bevelen;

 • naleving van deze algemene voorwaarden te garanderen;

 • te reageren op claims van wetsovertredingen door derden; of

 • de rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid van Runtastic, zijn gebruikers en het publiek in het algemeen te beschermen.

13.4. Gebruik van inhoud. De gebruiker geeft Runtastic het onherroepelijke, gratis, niet-exclusieve en onbeperkte recht om alle inhoud te gebruiken die is gegenereerd, verzonden, opgeslagen en gepubliceerd door een dergelijke gebruiker. Dienovereenkomstig heeft Runtastic het recht om, ongeacht het type gebruik, alle inhoud te gebruiken, zowel als onderdeel van het platform als enige andere activiteit van Runtastic of een bedrijf dat is aangesloten bij Runtastic. Dit omvat het recht om dergelijke inhoud te wijzigen en te bewerken, tenzij dergelijke wijzigingen of bewerkingen materiële belangen van de gebruiker schaden. In dit verband ziet de gebruiker af van, voor zover wettelijk toegestaan, alle intellectuele eigendomsrechten. In het geval dat Runtastic inhoud gebruikt die is gecreëerd door een gebruiker buiten de Runtastic-producten, zal Runtastic voor zover mogelijk vermelden dat dergelijke inhoud gecreëerd was door de gebruiker.

13.5. Eigendom. Runtastic maakt geen aanspraak op eigendom van inhoud die door gebruikers is gemaakt en houdt geen toezicht op dergelijke inhoud.

13.6. Verwijdering. Runtastic behoudt zich het recht voor om inhoud die door gebruikers is gemaakt, zoals routes, foto’s, evenementen of opmerkingen, zonder opgaaf van redenen te verwijderen. In dit geval wordt de gebruiker op de hoogte gebracht en kan, in geval van een inbreuk op deze algemene voorwaarden, worden bestraft overeenkomstig sectie 12 .

13.7. Onnauwkeurige Inhoud. Runtastic is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurige inhoud die door gebruikers is gemaakt, bijv. details met betrekking tot routes of evenementen etc.

 

 

 

4 Algemene Voorwaarden Eevvoo Lidmaatschap

5 Overige

14. PRIVACYBELEID


Raadpleeg het aparte privacybeleid op www.runtastic.com/privacy-notice dat integraal onderdeel vormt van deze overeenkomst.

15. VERKLARINGEN EN GARANTIES


15.1. Beperking. Runtastic beweert of garandeert niet dat

 • de Runtastic-producten te allen tijde beschikbaar zijn, of dat deze en de benodigde hardware en software volledig vrij zijn van fouten; en

 • de overdracht van gegevens via andere systemen, met name het internet en telecommunicatienetwerken, wordt niet gevolgd, geregistreerd of vervormd door derden.

15.2. Eigen risico. De gebruiker gebruikt de Runtastic-producten alleen op haar/zijn eigen risico. Dit is zonder beperking van toepassing op

 • het gerelateerde gebruik van hardware, waaronder maar niet beperkt tot, (i) de respectieve smartphone, bijv. tijdens het gebruik van de functie ‘hartslagmeting’, door gedurende langere tijd op het fotolicht te drukken, kan de vinger van de gebruiker warm worden, (ii) borstriemen en (iii) smartphonedongles;

 • het downloaden van inhoud van de gebruiker en die van derden; en

 • elk gebruik door de gebruiker van gegevens die zijn gemaakt of verstrekt door Runtastic, waaronder maar niet beperkt tot (i) gemeten hartslag- of hoogtegegevens, of (ii) aanbevelingen voor acties, bijv. trainingsschema’s etc. De gebruiker erkent expliciet dat dergelijke gegevens of inhoud fouten kunnen bevatten en Runtastic neemt, voor zover wettelijk toegestaan, geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van dergelijke gegevens.

15.3. Medisch advies. Het gebruik van software of hardware aangeboden door Runtastic is geen vervanging voor het raadplegen door de gebruiker van een gespecialiseerde arts.

15.4. Externe inhoud. Daarnaast geeft Runtastic geen verklaringen of garanties met betrekking tot externe links, banners of andere informatie en marketingaanbiedingen die mogelijk toegankelijk worden gemaakt voor de gebruiker. Contractuele overeenkomsten die worden gesloten tussen de gebruiker en een derde partij, bijvoorbeeld via gelinkte websites of banners, resulteren alleen in een contractuele relatie tussen die gebruiker en de derde partij. Runtastic geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot producten of diensten van externe leveranciers.

5.1 Onze aansprakelijkheid

 1. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die u lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien wij aansprakelijk zijn voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien wij aansprakelijk zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 6.  

 

16. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING


16.1. Algemeen. Runtastic is uitsluitend aansprakelijk zoals momenteel door de wet is bepaald, ongeacht de wettelijke basis van dergelijke aansprakelijkheid (precontractueel, contractueel, onrechtmatige daad), indien Runtastic opzettelijk of met grove nalatigheid bepaalde schade heeft veroorzaakt. In het geval van lichte nalatigheid is Runtastic niet aansprakelijk voor andere bedrijven en is alleen aansprakelijk voor persoonlijke schade van consumenten. Runtastic is niet aansprakelijk voor bedrijven voor vervolgschade, louter geldelijke verliezen, gederfde winst of schade als gevolg van claims van derden.

16.2. Inhoud. Tenzij wettelijk vereist, zijn Runtastic noch zijn zakelijke partners aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van inhoud die toegankelijk is gemaakt door het gebruik van het online platform of andere vormen van gebruik van Runtastic-producten. Dit geldt ook voor schade als gevolg van fouten, problemen, virussen of gegevensverlies.

16.3. Downloads. Runtastic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gedownload materiaal of materiaal verkregen als gevolg van het gebruik van de Runtastic-producten. De geregistreerde gebruiker is als enige verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door dergelijk materiaal aan zijn computer of smartphonesysteem of voor informatie die verloren is gegaan als gevolg van het downloaden van materiaal van een van de Runtastic-producten.

16.4. Conflicten. De geregistreerde gebruiker is exclusief aansprakelijk voor eventuele claims van rechtszaken van welke aard dan ook die zijn afgeleid van of verband houden met conflicten met andere gebruikers. De geregistreerde gebruiker erkent en aanvaardt dat Runtastic onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk is voor de handelingen en nalatigheden van andere gebruikers, waaronder de schade die aan dergelijke handelingen of omissies is verbonden.

17. SCHADELOOSSTELLING DOOR GEBRUIKERS


17.1. Schadeloosstelling. De gebruiker zal Runtastic schadeloosstellen voor alle claims van derden als gevolg van een inbreuk op hun rechten door de gebruiker in verband met inhoud die is geüpload naar of een van de Runtastic-producten door een dergelijke gebruiker of als gevolg van enig ander gebruik door die gebruiker van applicaties die beschikbaar zijn via Runtastic. De gebruiker draagt de kosten van gerechtelijke procedures, waarbij Runtastic mogelijk betrokken is als gevolg van dergelijke claims, inclusief alle gerechts- en advocatenkosten, voor zover wettelijk toegestaan, tenzij de gebruiker niet in gebreke is gebleven bij het veroorzaken van een dergelijke inbreuk.

17.2. Ondersteuning. In het geval dat een claim wordt ingediend door een derde, zal de gebruiker Runtastic onmiddellijk, naar waarheid en volledig alle informatie ter beschikking stellen van die gebruiker die nodig kan zijn om een dergelijke claim te verifiëren en om zich ertegen te verdedigen. Eventuele aanvullende schadeclaims die Runtastic mogelijk tegen de gebruiker kunnen indienen, worden niet beïnvloed.

 

 •  

18. WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN


18.1. Algemeen. Runtastic behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen om een aantal redenen, waaronder, zonder beperking, om commerciële redenen, om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving of om redenen van klantenservice. De op dat moment actuele versie van deze algemene voorwaarden is op elk moment beschikbaar voor inzage op het platform en in de apps.

18.2. Wijzigingen.

 • In het geval van kleine wijzigingen van deze algemene voorwaarden (als er bijvoorbeeld een wetswijziging is die betekent dat we deze algemene voorwaarden moeten wijzigen), kunnen we de nieuwe algemene voorwaarden eenvoudig beschikbaar stellen voor inzage op het platform en in de apps. Controleer deze algemene voorwaarden regelmatig om ervoor te zorgen dat u de actuele voorwaarden begrijpt. Voor belangrijke wijzigingen in deze algemene voorwaarden die een wezenlijke negatieve invloed op u hebben, zal Runtastic ofwel uw specifieke toestemming voor de wijzigingen verkrijgen via communicatie in de Runtastic-producten, of Runtastic zal u ten minste twee weken vóór de ingangsdatum van de wijzigingen per e-mail op de hoogte brengen, op het adres dat u heeft opgegeven tijdens de registratie (“ wijzigingsinformatie ”). Na ontvangst van de wijzigingsinformatie heeft u een bezwaarperiode van twee weken.

 • De wijzigingsinformatie omvat (i) de bijgewerkte algemene voorwaarden, (ii) de ingangsdatum van de wijzigingen, (iii) een bezwaarperiode van twee weken, (iv) informatie over de gevolgen van het nalaten van een bezwaar.

 • Als u geen bezwaar maakt tegen de wijzigingen, worden de bijgewerkte algemene voorwaarden als geaccepteerd beschouwd.

 • In het geval dat u bezwaar maakt tegen de wijzigingen, heeft Runtastic het recht om het gebruikerscontract te beëindigen en uw gebruikersaccount te verwijderen, rekening houdend met uw voorkeur indien de voortzetting van de contractuele relatie binnen de reikwijdte van de huidige voorwaarden niet mogelijk of onredelijk is voor Runtastic.

18.3. Geschreven vorm. Onderhevig aan sectie 18.1 tot sectie 18.2, moeten alle wijzigingen van deze algemene voorwaarden in geschreven vorm worden uitgevoerd. Er zijn geen aanvullende mondelinge regelingen.

19. OVERIG


19.1. Scheidbaarheidsclausule. In het geval dat afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig zijn of worden, blijven alle andere voorwaarden en bepalingen onverkort van kracht.

19.2. Toepasselijk recht en jurisdictie.

 • Deze algemene voorwaarden en alle contractuele relaties en geschillen tussen de gebruikers en Runtastic worden beheerst door het Oostenrijkse recht, met uitzondering van de conflicterende bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen.

 • Plaats van levering en exclusief bevoegde rechtbank is Linz, Oostenrijk.

 • Deze sectie is niet relevant voor gebruikers die consumenten zijn in de zin van de KSchG.

2.2 Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

2.3 Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Let’s go together!
Let’s go together!